UWAGI

Inne roboty wykonywane przez jednego pracownika ľ 1 godzina 100 Lt
Wydanie certyfikatu 15 Lt
Cena mycia wn?trza cystern zale?y od sk?adu przewo?onego produktu umowna
Us?ugi transportu w granicach miasta 120 Lt
Transport za miastem (wywo?anie, za?adowanie bez d?wigu (wy?adowanie wliczone)) 120 Lt + 2 Lt/km